Ons onderwijs

De school werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Binnen de jaargroepen wordt gewerkt met verschillende instructieniveaus en met groepsplannen, waarin beschreven staat hoe er omgegaan wordt met de verschillende (instructie)niveaus.
Veel tijd en aandacht wordt er besteed aan lezen. Daarbij wordt gewerkt volgens het LIST-systeem, waarbij alle groepen na de morgenpauze op dezelfde tijd lezen hebben. Bij groep 3 is het lees-/taalprogramma heel gevarieerd, groep 4 is de hommelgroep, waarin hardop gelezen wordt in duo's en met tutors. In de andere groepen wordt stil gelezen.
We werken momenteel aan een programma voor schoolontwikkeling, BAS+ (zie Onderwijs). We willen de komende tijd o.a. komen tot afspraken over groepsvorming en groepsvormende activiteiten en de ontwikkeling van coöperatief leren.
Intern besteden we aandacht aan het meer leren van elkaar o.a. door collegiale consultaties en intervisie. 

Er wordt gebruik gemaakt van een LeerlingVolgSysteem (LVS-Cito) en observatieprogramma van Driestar-Educatief (voor de groepen 1 en 2). Tweemaal per schooljaar wordt een rapport gemaakt van de schoolvorderingen van de leerlingen, waaraan de resultaten van de toetsen van het LVS worden toegevoegd.
Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden wordt gebruik gemaakt van het observatieprogramma ZIEN! en stellen een groepsplan ZIEN! op n.a.v. observaties. We gebruiken het anti-pestprogramma PRIMA.
(Zie ook onze schoolgids.)